CÁC BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

GIỚI THIỆU

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. DVC toàn trìnhLà dịch vụ công trực tuyến bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích. DVC một phầnLà dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện của dịch vụ công trực tuyến toàn phần.

Cổng một cửa điện tử

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc
Hỗ trợ trực tuyến